Pravidla soutěže

Poslední update Pravidla soutěže proběhl dne 4. 10. 2018

Tento server na webové adrese https://kulturio.cz, mobilní aplikace a nebo některá z aplikací, které vás směřují na tyto Pravidla soutěže, jsou pod správou webové stránky Kulturio.cz.

Používáním našich webových stránek, mobilní aplikace a služeb souhlasíte se zde popsanými podmínkami. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete vědět více, kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese info@kulturio.cz.

Součástí těchto podmínek jsou nasledující pasáže:
Cookies – https://kulturio.cz/cookies
Podmínky užití – https://kulturio.cz/podminky-uziti
Ochrana osobních údajů – https://kulturio.cz/soukromi
Autorská práva – https://kulturio.cz/copyright
Pravidla soutěže – https://kulturio.cz/pravidla-souteze

 

1. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je webový portál Kulturio.cz. Pokud potřebujete vědět více, kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese info@kulturio.cz.

 

2. Termín a rozsah soutěže

Datum a podrobné podmínky soutěže jsou vždy uvedeny v obsahu každé vyhlášené soutěže. Pro zařazení do soutěže je nutné splnit všechny následující body:

  • vyplnění registračního formuláře v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní e–mail, případně telefon,
  • zodpovězení soutěžní otázky,
  • splnění pravidel soutěže,
  • udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů a podmínek soutěže.

 

3. Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s platnou osobní e–mailovou adresou působící na území České republiky a Slovenska starší 18 let, pokud v termínu konání soutěže splňuje uvedená pravidla.
Zaměstnanci organizátora, jakož i osoby jim blízké, jsou z účasti v soutěži vyloučeni. V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch organizátora. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna ji organizátorovi na základě písemné výzvy vrátit, respektive nahradit plnou hodnotu příslušné výhry stanovenou na základě průměrné hodnoty dané výhry na trhu ke dni odevzdání výhry, a to neodkladně do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy.

V případě, že by účastník v průběhu trvání soutěže přestal splňovat Pravidla soutěže, organizátor je oprávněn ho ze soutěže vyloučit. Každý účastník může vyhrát pouze jednou. K registraci dvou účastníků není možné použít stejnou e-mailovou adresu. V daném systému není možné, aby v databázi existovala shoda jména a adresy.

 

4. Výherci a výhry

Výhercem soutěže se stává každý, kdo splní všechny podmínky soutěže, tzn. podrobné podmínky uvedené u každé vyhlášené soutěže a tato uvedená pravidla soutěže.

 

5. Odevzdání výhry

Soutěž bude po jejím ukončení vyhodnocena a budou vyhlášeni výherci dále uvedeným způsobem. Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje Podmínky účasti v soutěži – tedy platnou osobní e–mailovou adresu, věk, a další podmínky uvedené v těchto Pravidlech soutěže; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na účastníkovi a organizátor si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda účastník požadované skutečnosti dostatečně prokázal.

O tom, zda výherce neporušuje Podmínky účasti v soutěži, rozhoduje organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na výhru odepřen.
Každý výherce bude kontaktován na své e–mailové adrese, kterou uvede v rámci přihlášení do soutěže, a to během následujících pracovních dní po ukončení soutěže.

Pokud není možné výhru doručit (např. nedoručení e–mailu, zapadnutí oznamovacího e–mailu do spamu), propadá bez možnosti náhrady organizátorovi.

Organizátor nezodpovídá za poškození, ztrátu a jiné znehodnocení výhry během doručení.
Účastníci berou na vědomí, že organizátor nebude doručovat výhru na adresu mimo území České republiky a Slovenska.

Výhry není možné u organizátora reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za výhry.

Všichni výherci budou zveřejněni (zkrácené jméno) na stránkách zvolené soutěže v termínu ukončení soutěže. Po 10 dnech skončení soutěže bude soutěžní stránka úplně odstraněna.

 

6. Sběr informací, zásady ochrany osobních údajů

Nezpracováváme osobní informace uživatelů našich služeb v rozporu se zákonem, nebo k jiným účelům, než ke kterým uživatel vyslovil souhlas. Shromážděné informace (vaše jméno, telefonní číslo či korespondenční adresu) udržujeme do oficiálního ukončení soutěže a pro následné kontaktování výherce. Po skončení soutěže jsou všechny tyto osobní informace kompletně vymazány.

Poskytnutou e–mailovou adresu můžeme použít k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání zajímavých informací atd. Pokud si nebude přát nadále získávat naše zprávy, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení.

Více informací najdete v sekci „Ochrana osobních údajů“ – https://kulturio.cz/soukromi

 

7. Další ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se jej plně dodržovat. Účast je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit pravidla soutěže, případně soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce kulturio.cz.

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže nehradí účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.

Výsledky vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.
Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko organizátora.