Podmínky užití

Poslední update Podmínek užití proběhl dne 14. 11. 2023

Tento server na webové adrese https://kulturio.cz, mobilní aplikace a nebo některá z aplikací, která vás směřuje k těmto Podmínkám užití, jsou pod správou webové stránky Kulturio.cz.

Používáním našich webových stránek, mobilní aplikace a služeb souhlasíte se zde popsanými Podmínkami užití. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete vědět více, kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese info@kulturio.cz.

Součástí těchto podmínek jsou následující pasáže:
Cookies – https://kulturio.cz/cookies
Podmínky užití – https://kulturio.cz/podminky-uziti
Ochrana osobních údajů – https://kulturio.cz/soukromi
Autorská práva – https://kulturio.cz/copyright
Pravidla soutěže – https://kulturio.cz/pravidla-souteze

1. Použití služby

Tuto službu můžete používat výhradně pro osobní a nekomerční účely na základě těchto Podmínek užívání, všech platných zákonů, pravidel, předpisů, veškerých smluv a nebo podmínek s třetími stranami, na které se vztahuje. Služba je určena k zábavě a můžete ji používat bez registrace. Svůj nesouhlas můžete dát jednoduše najevo tím, že webové stránky nebudete navštěvovat.

Provozovatel vytváří obsah a provozuje tento server výhradně z vlastní vůle a je oprávněn provoz média kdykoli přerušit nebo ukončit. V případě jakýchkoli problémů souvisejících s provozem webových stránek je čtenář oprávněn kontaktovat administrátora na emailové adrese uvedené v kontaktech. Stejně tak je čtenář oprávněn upozornit na faktické nebo gramatické chyby prostřednictvím emailu info@kulturio.cz.

Vyhrazujeme si právo omezit či zamezit přístupu k těmto stránkám těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem můžeme v zákonem připuštěném rozsahu provádět i technické testování koncových zařízení za účelem zjištění, zda jsou takové nástroje používány či nikoliv.

2. Konzumace obsahu

Cílem obsahu Kulturio.cz je informovat čtenáře o aktuálním dění.

Obsah serveru je psán v dobré vůli všech redaktorů a prochází kontrolou šéfredaktora. Přesto se může stát, že se dostane do obsahu faktická nebo gramatická chyba. Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací. Mohou se v nich objevovat faktické chyby a není možné se podle nich řídit při gramaticky správném psaní textů.

Redakce ani provozovatel serveru nenese žádnou morální nebo právní zodpovědnost za použití publikovaných návodů. Ačkoli jsou všechny návody psány v nejlepším možném úmyslu, může se v krajních případech stát, že nebudou funkční nebo hrozí, že při jejich aplikování dojde k poškození majetku čtenáře, případně zdraví jak čtenáře tak dalších osob. Čtenáři provádí veškeré postupy výhradně na vlastní zodpovědnost.

Za obsah článků označených jako PROPAGACE, za fotografie v nich užitých a za správnost údajů v nich uvedených nenese Kulturio.cz zodpovědnost a není ani jejich autorem.

3. Ochrana autorského práva

Čtenáři jsou oprávněni používat obsah pouze pro vlastní potřebu. Zveřejňování, rozšiřování nebo kopírování obsahu internetových stránek, diskusních příspěvků a dalších částí je zakázáno. RSS kanál serveru slouží výhradně pro osobní účely a usnadňuje čtenářům přístup k obsahu daných médií. Bez písemného souhlasu nesmí být sdílen ve veřejných médiích.

Veškerý textový a audiovizuální obsah serveru Kulturio.cz je chráněn autorským právem a má charakter autorského díla. Bez písemného souhlasu majitele není možné obsah z těchto médií jakýmkoli způsobem šířit. Autorská díla podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 sbírky (Autorský zákon).

V případě porušení výše uvedených podmínek, respektive autorského zákona, bude provozovatel vymáhat vzniklé škody prostřednictvím soudní cesty.

4. Diskuse

Pod jednotlivými články je umožněno uživatelům sdílet veřejně své myšlenky a názory. Texty sdílené uživateli, respektive čtenáři mohou být uchovány serverem po neomezeně dlouhou dobu.

Provozovatel umožňuje vytvořit diskusi a přidávat do ní příspěvky, má právo schválit pouze vybrané příspěvky a má právo mazat příspěvky. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.

Příspěvky nesmí odkazovat na servery obsahující warez, pornografii nebo obsah „deep webu“. Příspěvky taktéž nesmí odkazovat na konkurenční média, případně nesmí tvořit reklamní sdělení nebo odkazovat na e-shopy a podobně.
Diskutující, respektive čtenář nemá právo vyžadovat schválení komentáře a souhlasí s tím, že jeho komentář může být kdykoli smazán administrátorem jednotlivých médií. Administrátor má taktéž při opakovaném porušování podmínek právo zakázat diskutujícímu trvale přispívat do diskusí.

5. Závěrečná ustanovení

Uživatelé jsou povinni užívat naše stránky takovým způsobem, aby nebylo ztěžováno užití stránek, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost stránek či poskytování našich služeb.

Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na našich stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto výslovně umožníme. V takovém případě jsou uživatelé povinni respektovat pravidla pro umisťování vlastního obsahu. Uživatel je oprávněn takto umístit na naše stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Nejsme povinni takto umístěný obsah zálohovat a vyhrazujeme si ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.

Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu našich webových stránek a narušovat provoz zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů.